Get Adobe Flash player

PLASTIC

พลาสติก/อคิริค เป็นวัสดุที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นชิ้นงานในรูปแบบ ลักษณะต่าง ๆ ได้ ใช้ประกอบงาน สินค้าในรูปแบบที่หลากหลาย อีกทั้ง

ทางองค์กร ยังมีจำหน่าย พลาสติก/อคิริค ในราคาโรงงาน